Projects

"I am not afraid anymore"


A wife of rich and loving husband, a mother of two kids. Vera lived a perfect life and thought it would last forever…

Starring: Anastasiya Zavorotnyuk, Andrey Sokolov, Alexey Kravchenko, Raisa Ryazanova, Denis Matrosov, Vera Sotnikova, Sergey Marin etc.

Idea by: Maksim Stishov

Script by: Elena Medvedeva, Marina Koshkina, Vera Fiodorova with the participation of  Andrey Scherbinin and Maksim Stishov

Directed by:
Ilya Maximov

Music by:
Ilya Dukhovniy

Cinematography by:
Grigoriy Rudakov

Production design by:
Anna Kopteva

Costumes by:
Svetlana Mamontova

Executive producers:
Mikhail Kurbatov, Artem Chuba

Producers:
Eketerina Efanova, Maksim Stishov, Dmitriy Fiks

Biography

loading